You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

9495 lines
250 KiB

# Greek Translation of GnuPG.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-15 10:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
"Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
"Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: agent/call-pinentry.c:223
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
#: agent/call-pinentry.c:592
msgid ""
"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
"session"
msgstr ""
#: agent/call-pinentry.c:595
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
"this session"
msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
#. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
#. label for the quality bar.
#: agent/call-pinentry.c:630
msgid "Quality:"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
#. when hovering over the quality bar. Please use an
#. appropriate string to describe what this is about. The
#. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
#. If you do not translate this entry, a default english
#. text (see source) will be used.
#: agent/call-pinentry.c:653
msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
msgstr ""
#: agent/call-pinentry.c:695
#, c-format
msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
msgstr ""
#: agent/call-pinentry.c:715 agent/call-pinentry.c:727
#, fuzzy
msgid "PIN too long"
msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
#: agent/call-pinentry.c:716
#, fuzzy
msgid "Passphrase too long"
msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
#: agent/call-pinentry.c:724
#, fuzzy
msgid "Invalid characters in PIN"
msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
#: agent/call-pinentry.c:729
msgid "PIN too short"
msgstr ""
#: agent/call-pinentry.c:741
#, fuzzy
msgid "Bad PIN"
msgstr "êáêü MPI"
#: agent/call-pinentry.c:742
#, fuzzy
msgid "Bad Passphrase"
msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
#: agent/call-pinentry.c:778
#, fuzzy
msgid "Passphrase"
msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
#: agent/command-ssh.c:529
#, fuzzy, c-format
msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1057 g10/keygen.c:3155
#: g10/keygen.c:3188 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
#: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:800 g10/sign.c:1109 g10/tdbio.c:547
#, c-format
msgid "can't create `%s': %s\n"
msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:682
#: g10/card-util.c:751 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70
#: g10/encode.c:194 g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1058 g10/import.c:193
#: g10/keygen.c:2644 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
#: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
#: g10/tdbio.c:614 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1972
#: sm/gpgsm.c:2009 sm/gpgsm.c:2047 sm/qualified.c:66
#, c-format
msgid "can't open `%s': %s\n"
msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
#: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
#, fuzzy, c-format
msgid "error getting serial number of card: %s\n"
msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
#: agent/command-ssh.c:1619
#, c-format
msgid "detected card with S/N: %s\n"
msgstr ""
#: agent/command-ssh.c:1624
#, fuzzy, c-format
msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
#: agent/command-ssh.c:1644
#, fuzzy, c-format
msgid "no suitable card key found: %s\n"
msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
#: agent/command-ssh.c:1694
#, fuzzy, c-format
msgid "shadowing the key failed: %s\n"
msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
#: agent/command-ssh.c:1709
#, fuzzy, c-format
msgid "error writing key: %s\n"
msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
#: agent/command-ssh.c:2014
#, fuzzy, c-format
msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A %c"
msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
#: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
#: agent/protect-tool.c:1197
#, fuzzy
msgid "Please re-enter this passphrase"
msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
#: agent/command-ssh.c:2363
#, c-format
msgid ""
"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A %s%%"
"0Awithin gpg-agent's key storage"
msgstr ""
#: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
#: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
msgid "does not match - try again"
msgstr ""
#: agent/command-ssh.c:2885
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
#: agent/divert-scd.c:217
msgid "Admin PIN"
msgstr ""
#: agent/divert-scd.c:275
#, fuzzy
msgid "Repeat this PIN"
msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
#: agent/divert-scd.c:278
#, fuzzy
msgid "PIN not correctly repeated; try again"
msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
#: agent/divert-scd.c:290
#, c-format
msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
msgstr ""
#: agent/genkey.c:106 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:628 sm/export.c:644
#: sm/import.c:525 sm/import.c:550
#, fuzzy, c-format
msgid "error creating temporary file: %s\n"
msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
#: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
#, fuzzy, c-format
msgid "error writing to temporary file: %s\n"
msgstr "åããñáöÞ óôï `%s'\n"
#: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
#, fuzzy
msgid "Enter new passphrase"
msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
#: agent/genkey.c:165
#, fuzzy
msgid "Take this one anyway"
msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
#: agent/genkey.c:191
#, c-format
msgid ""
"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
"at least %u character long."
msgid_plural ""
"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
"at least %u characters long."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: agent/genkey.c:212
#, c-format
msgid ""
"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
msgid_plural ""
"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: agent/genkey.c:235
#, c-format
msgid ""
"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
"a known term or match%%0Acertain pattern."
msgstr ""
#: agent/genkey.c:251
#, c-format
msgid ""
"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
msgstr ""
#: agent/genkey.c:253
#, c-format
msgid ""
"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
"confirm that you do not want to have any protection on your key."
msgstr ""
#: agent/genkey.c:262
msgid "Yes, protection is not needed"
msgstr ""
#: agent/genkey.c:306
#, fuzzy, c-format
msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
msgstr ""
"×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
"\n"
#: agent/genkey.c:429
#, fuzzy
msgid "Please enter the new passphrase"
msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
#: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
#: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
#, fuzzy
msgid ""
"@Options:\n"
" "
msgstr ""
"@\n"
"ÅðéëïãÝò:\n"
" "
#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
msgid "run in server mode (foreground)"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
msgid "run in daemon mode (background)"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:343 tools/gpg-connect-agent.c:66
#: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
msgid "verbose"
msgstr "áíáëõôéêÜ"
#: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
#: sm/gpgsm.c:344
msgid "be somewhat more quiet"
msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
#: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
msgid "sh-style command output"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
msgid "csh-style command output"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
#, fuzzy
msgid "|FILE|read options from FILE"
msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
#: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
msgid "do not detach from the console"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:131
msgid "do not grab keyboard and mouse"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
#, fuzzy
msgid "use a log file for the server"
msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
#: agent/gpg-agent.c:134
#, fuzzy
msgid "use a standard location for the socket"
msgstr ""
"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
#: agent/gpg-agent.c:137
msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:140
msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:141
#, fuzzy
msgid "do not use the SCdaemon"
msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
#: agent/gpg-agent.c:150
msgid "ignore requests to change the TTY"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:152
msgid "ignore requests to change the X display"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:155
msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:168
msgid "do not use the PIN cache when signing"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:170
msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:172
#, fuzzy
msgid "allow presetting passphrase"
msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:173
msgid "enable ssh-agent emulation"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:175
msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:283 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
#: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:572 tools/gpg-connect-agent.c:171
#: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
#, fuzzy
msgid "Please report bugs to <"
msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
#: agent/gpg-agent.c:286
#, fuzzy
msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
#: agent/gpg-agent.c:288
msgid ""
"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
"Secret key management for GnuPG\n"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:964 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:734
#, c-format
msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:522 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
#: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:878 sm/gpgsm.c:881 tools/symcryptrun.c:997
#: tools/gpg-check-pattern.c:178
#, c-format
msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:2057 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:969
#, c-format
msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
#: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2061
#: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:973 tools/symcryptrun.c:930
#, c-format
msgid "option file `%s': %s\n"
msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2068 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:980
#, c-format
msgid "reading options from `%s'\n"
msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
#: agent/gpg-agent.c:966 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
#: g10/plaintext.c:162
#, c-format
msgid "error creating `%s': %s\n"
msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1298 agent/gpg-agent.c:1420 agent/gpg-agent.c:1424
#: agent/gpg-agent.c:1465 agent/gpg-agent.c:1469 g10/exec.c:172
#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:923
#, c-format
msgid "can't create directory `%s': %s\n"
msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1312 scd/scdaemon.c:937
msgid "name of socket too long\n"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:1337 scd/scdaemon.c:960
#, fuzzy, c-format
msgid "can't create socket: %s\n"
msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1346
#, c-format
msgid "socket name `%s' is too long\n"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:1366
#, fuzzy
msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
#: agent/gpg-agent.c:1377 scd/scdaemon.c:980
#, fuzzy
msgid "error getting nonce for the socket\n"
msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1382 scd/scdaemon.c:983
#, fuzzy, c-format
msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1394 scd/scdaemon.c:992
#, fuzzy, c-format
msgid "listen() failed: %s\n"
msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1400 scd/scdaemon.c:999
#, fuzzy, c-format
msgid "listening on socket `%s'\n"
msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
#: agent/gpg-agent.c:1428 agent/gpg-agent.c:1475 g10/openfile.c:432
#, fuzzy, c-format
msgid "directory `%s' created\n"
msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
#: agent/gpg-agent.c:1481
#, fuzzy, c-format
msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1485
#, fuzzy, c-format
msgid "can't use `%s' as home directory\n"
msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1602 scd/scdaemon.c:1015
#, fuzzy, c-format
msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1624
#, c-format
msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:1629
#, c-format
msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:1649
#, c-format
msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:1654
#, c-format
msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:1771 scd/scdaemon.c:1137
#, fuzzy, c-format
msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1884 scd/scdaemon.c:1204
#, fuzzy, c-format
msgid "%s %s stopped\n"
msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1907
#, fuzzy
msgid "no gpg-agent running in this session\n"
msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
#: agent/gpg-agent.c:1918 common/simple-pwquery.c:329 common/asshelp.c:324
#: tools/gpg-connect-agent.c:1953
msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
#: agent/gpg-agent.c:1931 common/simple-pwquery.c:341 common/asshelp.c:336
#: tools/gpg-connect-agent.c:1964
#, c-format
msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
#: agent/preset-passphrase.c:98
#, fuzzy
msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
#: agent/preset-passphrase.c:101
msgid ""
"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
"Password cache maintenance\n"
msgstr ""
#: agent/protect-tool.c:149
#, fuzzy
msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
#: agent/protect-tool.c:151
msgid ""
"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
"Secret key maintenance tool\n"
msgstr ""
#: agent/protect-tool.c:1188
#, fuzzy
msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
#: agent/protect-tool.c:1191
#, fuzzy
msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
#: agent/protect-tool.c:1194
msgid ""
"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
"system."
msgstr ""
#: agent/protect-tool.c:1199
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter the passphrase or the PIN\n"
"needed to complete this operation."
msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
#: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
#, fuzzy
msgid "Passphrase:"
msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
#: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
#, fuzzy, c-format
msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
#: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
#, fuzzy
msgid "cancelled\n"
msgstr "Áêýñùóç"
#: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
#, fuzzy, c-format
msgid "error opening `%s': %s\n"
msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
#: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
#, fuzzy, c-format
msgid "file `%s', line %d: %s\n"
msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
#: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
#, c-format
msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
msgstr ""
#: agent/trustlist.c:181
#, fuzzy, c-format
msgid "system trustlist `%s' not available\n"
msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
#: agent/trustlist.c:216
#, fuzzy, c-format
msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
#: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
#, c-format
msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
msgstr ""
#: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
#, fuzzy, c-format
msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
#: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
#. and has one special property: A "%%0A" is used by
#. Pinentry to insert a line break. The double
#. percent sign is actually needed because it is also
#. a printf format string. If you need to insert a
#. plain % sign, you need to encode it as "%%25". The
#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
#. fingerprint string whereas the first one receives
#. the name as stored in the certificate.
#: agent/trustlist.c:539
#, c-format
msgid ""
"Please verify that the certificate identified as:%%0A \"%s\"%%0Ahas the "
"fingerprint:%%0A %s"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA. The other
#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
#: agent/trustlist.c:551
msgid "Correct"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
#. and has one special property: A "%%0A" is used by
#. Pinentry to insert a line break. The double
#. percent sign is actually needed because it is also
#. a printf format string. If you need to insert a
#. plain % sign, you need to encode it as "%%25". The
#. "%s" gets replaced by the name as store in the
#. certificate.
#: agent/trustlist.c:574
#, c-format
msgid ""
"Do you ultimately trust%%0A \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
"certificates?"
msgstr ""
#: agent/trustlist.c:583
#, fuzzy
msgid "Yes"
msgstr "íáé|íáß"
#: agent/trustlist.c:583
msgid "No"
msgstr ""
#: agent/findkey.c:158
#, c-format
msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
msgstr ""
#: agent/findkey.c:174
#, c-format
msgid ""
"This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s. Please change "
"it now."
msgstr ""
#: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
#, fuzzy
msgid "Change passphrase"
msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
#: agent/findkey.c:196
msgid "I'll change it later"
msgstr ""
#: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1338
#: tools/gpgconf-comp.c:1661
#, fuzzy, c-format
msgid "error creating a pipe: %s\n"
msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
#: common/exechelp.c:443 common/exechelp.c:500
#, fuzzy, c-format
msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
#: common/exechelp.c:479 common/exechelp.c:607 common/exechelp.c:842
#, fuzzy, c-format
msgid "error forking process: %s\n"
msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
#: common/exechelp.c:653 common/exechelp.c:706
#, c-format
msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
msgstr ""
#: common/exechelp.c:661
#, fuzzy, c-format
msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
#: common/exechelp.c:667 common/exechelp.c:717
#, fuzzy, c-format
msgid "error running `%s': exit status %d\n"
msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
#: common/exechelp.c:712
#, c-format
msgid "error running `%s': probably not installed\n"
msgstr ""
#: common/exechelp.c:725
#, fuzzy, c-format
msgid "error running `%s': terminated\n"
msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
#: common/http.c:1625
#, fuzzy, c-format
msgid "error creating socket: %s\n"
msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
#: common/http.c:1669
#, fuzzy
msgid "host not found"
msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
#: common/simple-pwquery.c:315
msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
#: common/simple-pwquery.c:373
#, c-format
msgid "can't connect to `%s': %s\n"
msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
#: common/simple-pwquery.c:384
msgid "communication problem with gpg-agent\n"
msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
#: common/simple-pwquery.c:394
#, fuzzy
msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
#: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
#, fuzzy
msgid "canceled by user\n"
msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
#: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
#, fuzzy
msgid "problem with the agent\n"
msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
#: common/sysutils.c:105
#, c-format
msgid "can't disable core dumps: %s\n"
msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
#: common/sysutils.c:200
#, fuzzy, c-format
msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
#: common/sysutils.c:232
#, fuzzy, c-format
msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
#: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
msgid "yes"
msgstr "íáé|íáß"
#: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
msgid "yY"
msgstr "yY"
#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
msgid "no"
msgstr "ü÷é|ï÷é"
#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
msgid "nN"
msgstr "nN"
#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
#: common/yesno.c:72
msgid "quit"
msgstr "ôåñìáôéóìüò"
#: common/yesno.c:75
msgid "qQ"
msgstr "qQ"
#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
#: common/yesno.c:109
msgid "okay|okay"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
#: common/yesno.c:111
msgid "cancel|cancel"
msgstr ""
#: common/yesno.c:112
msgid "oO"
msgstr ""
#: common/yesno.c:113
#, fuzzy
msgid "cC"
msgstr "c"
#: common/miscellaneous.c:71
#, c-format
msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
msgstr ""
#: common/miscellaneous.c:74
#, c-format
msgid "out of core while allocating %lu bytes"
msgstr ""
#: common/asshelp.c:242
msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
msgstr ""
#: common/asshelp.c:347
msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
msgstr ""
#: common/audit.c:682
#, fuzzy
msgid "Certificate chain available"
msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
#: common/audit.c:689
#, fuzzy
msgid "root certificate missing"
msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
#: common/audit.c:715
msgid "Data encryption succeeded"
msgstr ""
#: common/audit.c:720 common/audit.c:781 common/audit.c:801 common/audit.c:825
#, fuzzy
msgid "Data available"
msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
#: common/audit.c:723
#, fuzzy
msgid "Session key created"
msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
#: common/audit.c:728
#, fuzzy, c-format
msgid "algorithm: %s"
msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
#: common/audit.c:730 common/audit.c:732
#, fuzzy, c-format
msgid "unsupported algorithm: %s"
msgstr ""
"\n"
"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
#: common/audit.c:734
#, fuzzy
msgid "seems to be not encrypted"
msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
#: common/audit.c:740
msgid "Number of recipients"
msgstr ""
#: common/audit.c:748
#, c-format
msgid "Recipient %d"
msgstr ""
#: common/audit.c:776
msgid "Data signing succeeded"
msgstr ""
#: common/audit.c:796
msgid "Data decryption succeeded"
msgstr ""
#: common/audit.c:821
#, fuzzy
msgid "Data verification succeeded"
msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
#: common/audit.c:830
#, fuzzy
msgid "Signature available"
msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
#: common/audit.c:835
#, fuzzy
msgid "Parsing signature succeeded"
msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
#: common/audit.c:840
#, fuzzy, c-format
msgid "Bad hash algorithm: %s"
msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò hash `%s'\n"
#: common/audit.c:855
#, fuzzy, c-format
msgid "Signature %d"
msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
#: common/audit.c:871
#, fuzzy
msgid "Certificate chain valid"
msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
#: common/audit.c:882
#, fuzzy
msgid "Root certificate trustworthy"
msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
#: common/audit.c:892
#, fuzzy
msgid "CRL/OCSP check of certificates"
msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
#: common/audit.c:909
#, fuzzy
msgid "Included certificates"
msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
#: common/audit.c:968
msgid "No audit log entries."
msgstr ""
#: common/audit.c:1017
#, fuzzy
msgid "Unknown operation"
msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
#: common/audit.c:1035
msgid "Gpg-Agent usable"
msgstr ""
#: common/audit.c:1045
msgid "Dirmngr usable"
msgstr ""
#: common/audit.c:1081
#, fuzzy, c-format
msgid "No help available for `%s'."
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
#: common/helpfile.c:80
#, fuzzy
msgid "ignoring garbage line"
msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
#: g10/armor.c:379
#, c-format
msgid "armor: %s\n"
msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
#: g10/armor.c:418
msgid "invalid armor header: "
msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
#: g10/armor.c:429
msgid "armor header: "
msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
#: g10/armor.c:442
msgid "invalid clearsig header\n"
msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
#: g10/armor.c:455
#, fuzzy
msgid "unknown armor header: "
msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
#: g10/armor.c:508
msgid "nested clear text signatures\n"
msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
#: g10/armor.c:643
#, fuzzy
msgid "unexpected armor: "
msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
#: g10/armor.c:655
msgid "invalid dash escaped line: "
msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
#: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
#: g10/armor.c:852
msgid "premature eof (no CRC)\n"
msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
#: g10/armor.c:886
msgid "premature eof (in CRC)\n"
msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
#: g10/armor.c:894
msgid "malformed CRC\n"
msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
#: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
#, fuzzy, c-format
msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
#: g10/armor.c:918
#, fuzzy
msgid "premature eof (in trailer)\n"
msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
#: g10/armor.c:922
msgid "error in trailer line\n"
msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
#: g10/armor.c:1233
msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
#: g10/armor.c:1238
#, c-format
msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
#: g10/armor.c:1242
msgid ""
"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
msgstr ""
"åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
"ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
#: g10/build-packet.c:976
msgid ""
"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
"an '='\n"
msgstr ""
"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
"êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
#: g10/build-packet.c:988
msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
#: g10/build-packet.c:994
#, fuzzy
msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
#: g10/build-packet.c:1012
msgid "a notation value must not use any control characters\n"
msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
#: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
#: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
msgid "not human readable"
msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
#: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:310
#, fuzzy, c-format
msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
#: g10/card-util.c:67
#, c-format
msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1396 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
#: g10/keygen.c:2831 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
#, fuzzy
msgid "can't do this in batch mode\n"
msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
#: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1208
#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1591
#: g10/keygen.c:1658 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
msgid "Your selection? "
msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
#: g10/card-util.c:220 g10/card-util.c:270
msgid "[not set]"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:417
#, fuzzy
msgid "male"
msgstr "enable"
#: g10/card-util.c:418
#, fuzzy
msgid "female"
msgstr "enable"
#: g10/card-util.c:418
#, fuzzy
msgid "unspecified"
msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
#: g10/card-util.c:445
#, fuzzy
msgid "not forced"
msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
#: g10/card-util.c:445
msgid "forced"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:523
msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:525
msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:527
msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:544
msgid "Cardholder's surname: "
msgstr ""
#: g10/card-util.c:546
msgid "Cardholder's given name: "
msgstr ""
#: g10/card-util.c:564
#, c-format
msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:585
#, fuzzy
msgid "URL to retrieve public key: "
msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
#: g10/card-util.c:593
#, c-format
msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:691 g10/card-util.c:760 g10/import.c:283
#, c-format
msgid "error reading `%s': %s\n"
msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
#: g10/card-util.c:699
msgid "Login data (account name): "
msgstr ""
#: g10/card-util.c:709
#, c-format
msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:768
msgid "Private DO data: "
msgstr ""
#: g10/card-util.c:778
#, c-format
msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:798
#, fuzzy
msgid "Language preferences: "
msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
#: g10/card-util.c:806
#, fuzzy
msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
#: g10/card-util.c:815
#, fuzzy
msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
#: g10/card-util.c:836
msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
msgstr ""
#: g10/card-util.c:850
#, fuzzy
msgid "Error: invalid response.\n"
msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
#: g10/card-util.c:871
#, fuzzy
msgid "CA fingerprint: "
msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
#: g10/card-util.c:894
#, fuzzy
msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
#: g10/card-util.c:942
#, fuzzy, c-format
msgid "key operation not possible: %s\n"
msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
#: g10/card-util.c:943
#, fuzzy
msgid "not an OpenPGP card"
msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
#: g10/card-util.c:952
#, fuzzy, c-format
msgid "error getting current key info: %s\n"
msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
#: g10/card-util.c:1036
msgid "Replace existing key? (y/N) "
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1056 g10/card-util.c:1065
msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1077
msgid "Replace existing keys? (y/N) "
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1086
#, c-format
msgid ""
"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
" PIN = `%s' Admin PIN = `%s'\n"
"You should change them using the command --change-pin\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1120
#, fuzzy
msgid "Please select the type of key to generate:\n"
msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1199
#, fuzzy
msgid " (1) Signature key\n"
msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1201
#, fuzzy
msgid " (2) Encryption key\n"
msgstr " (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1203
msgid " (3) Authentication key\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1219 g10/keyedit.c:945
#: g10/keygen.c:1595 g10/keygen.c:1623 g10/keygen.c:1697 g10/revoke.c:685
msgid "Invalid selection.\n"
msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
#: g10/card-util.c:1196
#, fuzzy
msgid "Please select where to store the key:\n"
msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
#: g10/card-util.c:1231
#, fuzzy
msgid "unknown key protection algorithm\n"
msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
#: g10/card-util.c:1236
#, fuzzy
msgid "secret parts of key are not available\n"
msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
#: g10/card-util.c:1241
#, fuzzy
msgid "secret key already stored on a card\n"
msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
#: g10/card-util.c:1309 g10/keyedit.c:1362
msgid "quit this menu"
msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
#: g10/card-util.c:1311
#, fuzzy
msgid "show admin commands"
msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
#: g10/card-util.c:1312 g10/keyedit.c:1365
msgid "show this help"
msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
#: g10/card-util.c:1314
#, fuzzy
msgid "list all available data"
msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
#: g10/card-util.c:1317
msgid "change card holder's name"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1318
msgid "change URL to retrieve key"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1319
msgid "fetch the key specified in the card URL"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1320
#, fuzzy
msgid "change the login name"
msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
#: g10/card-util.c:1321
#, fuzzy
msgid "change the language preferences"
msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
#: g10/card-util.c:1322
msgid "change card holder's sex"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1323
#, fuzzy
msgid "change a CA fingerprint"
msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
#: g10/card-util.c:1324
msgid "toggle the signature force PIN flag"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1325
#, fuzzy
msgid "generate new keys"
msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
#: g10/card-util.c:1326
msgid "menu to change or unblock the PIN"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1327
msgid "verify the PIN and list all data"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1447 g10/keyedit.c:1634
msgid "Command> "
msgstr "ÅíôïëÞ> "
#: g10/card-util.c:1485
#, fuzzy
msgid "Admin-only command\n"
msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
#: g10/card-util.c:1516
#, fuzzy
msgid "Admin commands are allowed\n"
msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
#: g10/card-util.c:1518
#, fuzzy
msgid "Admin commands are not allowed\n"
msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
#: g10/card-util.c:1592 g10/keyedit.c:2255
msgid "Invalid command (try \"help\")\n"
msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
msgid "--output doesn't work for this command\n"
msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3926 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
#, c-format
msgid "can't open `%s'\n"
msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3402 g10/keyserver.c:1719
#: g10/revoke.c:226
#, fuzzy, c-format
msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2368 g10/keyserver.c:1733
#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
#, c-format
msgid "error reading keyblock: %s\n"
msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
#: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
#: g10/delkey.c:133
#, fuzzy
msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
#: g10/delkey.c:145
#, fuzzy
msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
#: g10/delkey.c:153
#, fuzzy
msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
#: g10/delkey.c:163
#, c-format
msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
#: g10/delkey.c:173
msgid "ownertrust information cleared\n"
msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
#: g10/delkey.c:204
#, c-format
msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
#: g10/delkey.c:206
msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
msgstr ""
"÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1268
#, c-format
msgid "error creating passphrase: %s\n"
msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
#: g10/encode.c:232
msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
#: g10/encode.c:246
#, c-format
msgid "using cipher %s\n"
msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
#: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
#, c-format
msgid "`%s' already compressed\n"
msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:563
#, c-format
msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
#: g10/encode.c:485
msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
msgstr ""
"êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
"pgp2\n"
#: g10/encode.c:510
#, c-format
msgid "reading from `%s'\n"
msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
#: g10/encode.c:541
msgid ""
"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
msgstr ""
"áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
"ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
#: g10/encode.c:559
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
msgstr ""
"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:938
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
"preferences\n"
msgstr ""
"ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
#: g10/encode.c:751
#, c-format
msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
msgstr ""
"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
#, c-format
msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
#: g10/encode.c:848
#, c-format
msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
#: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
#, c-format
msgid "%s encrypted data\n"
msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
#, c-format
msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
#: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
msgid ""
"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
msgstr ""
"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
"óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
#: g10/encr-data.c:145
msgid "problem handling encrypted packet\n"
msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
#: g10/exec.c:49
msgid "no remote program execution supported\n"
msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
#: g10/exec.c:313
msgid ""
"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
msgstr ""
"ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
"áñ÷åßïõ\n"
#: g10/exec.c:343
#, fuzzy
msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
msgstr ""
"áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
#: g10/exec.c:421
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
#: g10/exec.c:424
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
#: g10/exec.c:509
#, c-format
msgid "system error while calling external program: %s\n"
msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
#: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
msgid "unnatural exit of external program\n"
msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
#: g10/exec.c:535
msgid "unable to execute external program\n"
msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
#: g10/exec.c:552
#, c-format
msgid "unable to read external program response: %s\n"
msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
#: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
#, c-format
msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
#: g10/exec.c:609
#, c-format
msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
#: g10/export.c:61
#, fuzzy
msgid "export signatures that are marked as local-only"
msgstr ""
"\n"
"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
"\n"
#: g10/export.c:63
msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
msgstr ""
#: g10/export.c:65
#, fuzzy
msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
#: g10/export.c:67
#, fuzzy
msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
#: g10/export.c:69
#, fuzzy
msgid "remove unusable parts from key during export"
msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
#: g10/export.c:71
msgid "remove as much as possible from key during export"
msgstr ""
#: g10/export.c:73
msgid "export keys in an S-expression based format"
msgstr ""
#: g10/export.c:338
#, fuzzy
msgid "exporting secret keys not allowed\n"
msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
#: g10/export.c:367
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: not protected - skipped\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
#: g10/export.c:375
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
#: g10/export.c:386
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
msgstr ""
"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
#: g10/export.c:537
msgid "about to export an unprotected subkey\n"
msgstr ""
#: g10/export.c:560
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
#: g10/export.c:584
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
#: g10/export.c:633
msgid "WARNING: nothing exported\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
#: g10/getkey.c:151
msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
#: g10/getkey.c:174
#, fuzzy
msgid "[User ID not found]"
msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
#: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
#: g10/getkey.c:1002
#, c-format
msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
msgstr ""
#: g10/getkey.c:1834
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
msgstr ""
"Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
#: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3727
#, fuzzy, c-format
msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
#: g10/getkey.c:2622
#, fuzzy, c-format
msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
#: g10/getkey.c:2669
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
#: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:245 tools/gpgconf.c:56
msgid ""
"@Commands:\n"
" "
msgstr ""
"@ÅíôïëÝò:\n"
" "
#: g10/gpg.c:369
msgid "|[file]|make a signature"
msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
#: g10/gpg.c:370
msgid "|[file]|make a clear text signature"
msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
#: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:249
msgid "make a detached signature"
msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:250
msgid "encrypt data"
msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:251
msgid "encryption only with symmetric cipher"
msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:252
msgid "decrypt data (default)"
msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:253
msgid "verify a signature"
msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:255
msgid "list keys"
msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
#: g10/gpg.c:382
msgid "list keys and signatures"
msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
#: g10/gpg.c:383
#, fuzzy
msgid "list and check key signatures"
msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:259
msgid "list keys and fingerprints"
msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
#: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:257
msgid "list secret keys"
msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
#: g10/gpg.c:386
msgid "generate a new key pair"
msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
#: g10/gpg.c:387
msgid "remove keys from the public keyring"
msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
#: g10/gpg.c:389
msgid "remove keys from the secret keyring"
msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
#: g10/gpg.c:390
msgid "sign a key"
msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
#: g10/gpg.c:391
msgid "sign a key locally"
msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
#: g10/gpg.c:392
msgid "sign or edit a key"
msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
#: g10/gpg.c:393
msgid "generate a revocation certificate"
msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
#: g10/gpg.c:395
msgid "export keys"
msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
#: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:262
msgid "export keys to a key server"
msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
#: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:263
msgid "import keys from a key server"
msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
#: g10/gpg.c:399
msgid "search for keys on a key server"
msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
#: g10/gpg.c:401
msgid "update all keys from a keyserver"
msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
#: g10/gpg.c:405
msgid "import/merge keys"
msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
#: g10/gpg.c:408
msgid "print the card status"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:409
msgid "change data on a card"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:410
msgid "change a card's PIN"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:419
msgid "update the trust database"
msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
#: g10/gpg.c:426
msgid "|algo [files]|print message digests"
msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:267
msgid "run in server mode"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:282
#: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
msgid ""
"@\n"
"Options:\n"
" "
msgstr ""
"@\n"
"ÅðéëïãÝò:\n"
" "
#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:284
msgid "create ascii armored output"
msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:296
msgid "|NAME|encrypt for NAME"
msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:334
msgid "use this user-id to sign or decrypt"
msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:337
msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
#: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:339
msgid "use canonical text mode"
msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
#: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:342
#, fuzzy
msgid "|FILE|write output to FILE"
msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
#: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:353 tools/gpgconf.c:74
msgid "do not make any changes"
msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
#: g10/gpg.c:480
msgid "prompt before overwriting"
msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
#: g10/gpg.c:523
msgid "use strict OpenPGP behavior"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:524
msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:402
msgid ""
"@\n"
"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
msgstr ""
"@\n"
"(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
#: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:405
msgid ""
"@\n"
"Examples:\n"
"\n"
" -se -r Bob [file] sign and encrypt for user Bob\n"
" --clearsign [file] make a clear text signature\n"
" --detach-sign [file] make a detached signature\n"
" --list-keys [names] show keys\n"
" --fingerprint [names] show fingerprints\n"
msgstr ""
"@\n"
"Ðáñáäåßãìáôá:\n"
"\n"
" -se -r Bob [áñ÷åßï] õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
" --clearsign [áñ÷åßï] äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
" --detach-sign [áñ÷åßï] äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
" --list-keys [ïíüìáôá] áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
" --fingerprint [ïíüìáôá] áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
#: g10/gpg.c:753 g10/gpgv.c:95
msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
#: g10/gpg.c:770
msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
#: g10/gpg.c:773
msgid ""
"Syntax: gpg [options] [files]\n"
"sign, check, encrypt or decrypt\n"
"default operation depends on the input data\n"
msgstr ""
"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
"õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
"ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
#: g10/gpg.c:784 sm/gpgsm.c:585
msgid ""
"\n"
"Supported algorithms:\n"
msgstr ""
"\n"
"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
#: g10/gpg.c:787
msgid "Pubkey: "
msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
#: g10/gpg.c:794 g10/keyedit.c:2321
msgid "Cipher: "
msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
#: g10/gpg.c:801
msgid "Hash: "
msgstr "Hash: "
#: g10/gpg.c:808 g10/keyedit.c:2366
msgid "Compression: "
msgstr "Óõìðßåóç: "
#: g10/gpg.c:815 sm/gpgsm.c:605
msgid "Used libraries:"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:923
msgid "usage: gpg [options] "
msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
#: g10/gpg.c:1093 sm/gpgsm.c:770
msgid "conflicting commands\n"
msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
#: g10/gpg.c:1111
#, fuzzy, c-format
msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
#: g10/gpg.c:1308
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
#: g10/gpg.c:1311
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
#: g10/gpg.c:1314
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
#: g10/gpg.c:1320
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
#: g10/gpg.c:1323
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
#: g10/gpg.c:1326
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
#: g10/gpg.c:1332
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
msgstr ""
"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
#: g10/gpg.c:1335
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
msgstr ""
"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
#: g10/gpg.c:1338
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
msgstr ""
"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
#: g10/gpg.c:1344
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
#: g10/gpg.c:1347
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
#: g10/gpg.c:1350
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
#: g10/gpg.c:1529
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown configuration item `%s'\n"
msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
#: g10/gpg.c:1624
msgid "display photo IDs during key listings"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:1626
msgid "show policy URLs during signature listings"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:1628
#, fuzzy
msgid "show all notations during signature listings"
msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
#: g10/gpg.c:1630
msgid "show IETF standard notations during signature listings"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:1634
msgid "show user-supplied notations during signature listings"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:1636
#, fuzzy
msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
#: g10/gpg.c:1638
msgid "show user ID validity during key listings"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:1640
msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:1642
msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:1644
#, fuzzy
msgid "show the keyring name in key listings"
msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
#: g10/gpg.c:1646
#, fuzzy
msgid "show expiration dates during signature listings"
msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
#: g10/gpg.c:1805
#, c-format
msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
#: g10/gpg.c:1896
#, c-format
msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2275 g10/gpg.c:2950 g10/gpg.c:2962
#, c-format
msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
#: g10/gpg.c:2456 g10/gpg.c:2468
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
#: g10/gpg.c:2550
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a valid character set\n"
msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
#: g10/gpg.c:2573 g10/gpg.c:2768 g10/keyedit.c:4085
#, fuzzy
msgid "could not parse keyserver URL\n"
msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
#: g10/gpg.c:2585
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
#: g10/gpg.c:2588
#, fuzzy
msgid "invalid keyserver options\n"
msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
#: g10/gpg.c:2595
#, c-format
msgid "%s:%d: invalid import options\n"
msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
#: g10/gpg.c:2598
msgid "invalid import options\n"
msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
#: g10/gpg.c:2605
#, c-format
msgid "%s:%d: invalid export options\n"
msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
#: g10/gpg.c:2608
msgid "invalid export options\n"
msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
#: g10/gpg.c:2615
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: invalid list options\n"
msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
#: g10/gpg.c:2618
#, fuzzy
msgid "invalid list options\n"
msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
#: g10/gpg.c:2626
msgid "display photo IDs during signature verification"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2628
msgid "show policy URLs during signature verification"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2630
#, fuzzy
msgid "show all notations during signature verification"
msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
#: g10/gpg.c:2632
msgid "show IETF standard notations during signature verification"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2636
msgid "show user-supplied notations during signature verification"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2638
#, fuzzy
msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
#: g10/gpg.c:2640
#, fuzzy
msgid "show user ID validity during signature verification"
msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
#: g10/gpg.c:2642
msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2644
#, fuzzy
msgid "show only the primary user ID in signature verification"
msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
#: g10/gpg.c:2646
msgid "validate signatures with PKA data"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2648
msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2655
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
#: g10/gpg.c:2658
#, fuzzy
msgid "invalid verify options\n"
msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
#: g10/gpg.c:2665
#, c-format
msgid "unable to set exec-path to %s\n"
msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
#: g10/gpg.c:2840
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
#: g10/gpg.c:2843
msgid "invalid auto-key-locate list\n"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2939 sm/gpgsm.c:1369
msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
#: g10/gpg.c:2943
#, c-format
msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
#: g10/gpg.c:2952
#, c-format
msgid "%s not allowed with %s!\n"
msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
#: g10/gpg.c:2955
#, c-format
msgid "%s makes no sense with %s!\n"
msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
#: g10/gpg.c:2970
#, fuzzy, c-format
msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
#: g10/gpg.c:2984
msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
msgstr ""
"ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
#: g10/gpg.c:2990
msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
msgstr ""
"äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
"êáôÜóôáóç\n"
#: g10/gpg.c:2996
msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
#: g10/gpg.c:3009
msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
msgstr ""
"ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
#: g10/gpg.c:3075 g10/gpg.c:3099 sm/gpgsm.c:1441
msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
#: g10/gpg.c:3081 g10/gpg.c:3105 sm/gpgsm.c:1449 sm/gpgsm.c:1455
msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
#: g10/gpg.c:3087
#, fuzzy
msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
#: g10/gpg.c:3093
msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
msgstr ""
"ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
"äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
#: g10/gpg.c:3108
msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
#: g10/gpg.c:3110
msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
#: g10/gpg.c:3112
#, fuzzy
msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
#: g10/gpg.c:3114
msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
#: g10/gpg.c:3116
msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
#: g10/gpg.c:3119
msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
#: g10/gpg.c:3123
msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
#: g10/gpg.c:3130
msgid "invalid default preferences\n"
msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
#: g10/gpg.c:3139
msgid "invalid personal cipher preferences\n"
msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
#: g10/gpg.c:3143
msgid "invalid personal digest preferences\n"
msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
#: g10/gpg.c:3147
msgid "invalid personal compress preferences\n"
msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
#: g10/gpg.c:3180
#, c-format
msgid "%s does not yet work with %s\n"
msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
#: g10/gpg.c:3227
#, fuzzy, c-format
msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
#: g10/gpg.c:3232
#, fuzzy, c-format
msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
msgstr ""
"áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
#: g10/gpg.c:3237
#, fuzzy, c-format
msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
msgstr ""
"áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
#: g10/gpg.c:3329
#, c-format
msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
#: g10/gpg.c:3340
msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
msgstr ""
"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
"äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
#: g10/gpg.c:3361
msgid "--store [filename]"
msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
#: g10/gpg.c:3368
msgid "--symmetric [filename]"
msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
#: g10/gpg.c:3370
#, fuzzy, c-format
msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
#: g10/gpg.c:3380
msgid "--encrypt [filename]"
msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
#: g10/gpg.c:3393
#, fuzzy
msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
#: g10/gpg.c:3395
msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:3398
#, fuzzy, c-format
msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
#: g10/gpg.c:3416
msgid "--sign [filename]"
msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
#: g10/gpg.c:3429
msgid "--sign --encrypt [filename]"
msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
#: g10/gpg.c:3444
#, fuzzy
msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
#: g10/gpg.c:3446
msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:3449
#, fuzzy, c-format
msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
#: g10/gpg.c:3469
msgid "--sign --symmetric [filename]"
msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
#: g10/gpg.c:3478
msgid "--clearsign [filename]"
msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
#: g10/gpg.c:3503
msgid "--decrypt [filename]"
msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
#: g10/gpg.c:3511
msgid "--sign-key user-id"
msgstr "--sign-key user-id"
#: g10/gpg.c:3515
msgid "--lsign-key user-id"
msgstr "--lsign-key user-id"
#: g10/gpg.c:3536
msgid "--edit-key user-id [commands]"
msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
#: g10/gpg.c:3621
#, c-format
msgid "keyserver send failed: %s\n"
msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
#: g10/gpg.c:3623
#, c-format
msgid "keyserver receive failed: %s\n"
msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
#: g10/gpg.c:3625
#, c-format
msgid "key export failed: %s\n"
msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
#: g10/gpg.c:3636
#, c-format
msgid "keyserver search failed: %s\n"
msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
#: g10/gpg.c:3646
#, c-format
msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
#: g10/gpg.c:3697
#, c-format
msgid "dearmoring failed: %s\n"
msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
#: g10/gpg.c:3705
#, c-format
msgid "enarmoring failed: %s\n"
msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
#: g10/gpg.c:3795
#, c-format
msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò hash `%s'\n"
#: g10/gpg.c:3912
msgid "[filename]"
msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
#: g10/gpg.c:3916
msgid "Go ahead and type your message ...\n"
msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
#: g10/gpg.c:4228
msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
#: g10/gpg.c:4230
msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
#: g10/gpg.c:4263
#, fuzzy
msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
#: g10/gpgv.c:72
msgid "take the keys from this keyring"
msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
#: g10/gpgv.c:74
msgid "make timestamp conflicts only a warning"
msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
#: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:376
msgid "|FD|write status info to this FD"
msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
#: g10/gpgv.c:99
msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
#: g10/gpgv.c:102
msgid ""
"Syntax: gpg [options] [files]\n"
"Check signatures against known trusted keys\n"
msgstr ""
"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
"¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
#: g10/helptext.c:72
msgid "No help available"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
#: g10/helptext.c:82
#, c-format
msgid "No help available for `%s'"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
#: g10/import.c:94
msgid "import signatures that are marked as local-only"
msgstr ""
#: g10/import.c:96
msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
msgstr ""
#: g10/import.c:98
#, fuzzy
msgid "do not update the trustdb after import"
msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
#: g10/import.c:100
#, fuzzy
msgid "create a public key when importing a secret key"
msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
#: g10/import.c:102
msgid "only accept updates to existing keys"
msgstr ""
#: g10/import.c:104
#, fuzzy
msgid "remove unusable parts from key after import"
msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
#: g10/import.c:106
msgid "remove as much as possible from key after import"
msgstr ""
#: g10/import.c:269
#, c-format
msgid "skipping block of type %d\n"
msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
#: g10/import.c:278
#, fuzzy, c-format
msgid "%lu keys processed so far\n"
msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
#: g10/import.c:295
#, c-format
msgid "Total number processed: %lu\n"
msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
#: g10/import.c:297
#, c-format
msgid " skipped new keys: %lu\n"
msgstr " íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
#: g10/import.c:300
#, c-format
msgid " w/o user IDs: %lu\n"
msgstr " ÷ùñßò user ID: %lu\n"
#: g10/import.c:302 sm/import.c:112
#, c-format
msgid " imported: %lu"
msgstr " åéóá÷èÝíôá: %lu"
#: g10/import.c:308 sm/import.c:116
#, c-format
msgid " unchanged: %lu\n"
msgstr " áìåôÜâëçôá: %lu\n"
#: g10/import.c:310
#, c-format
msgid " new user IDs: %lu\n"
msgstr " íÝá user ID: %lu\n"
#: g10/import.c:312
#, c-format
msgid " new subkeys: %lu\n"
msgstr " íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
#: g10/import.c:314
#, c-format
msgid " new signatures: %lu\n"
msgstr " íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
#: g10/import.c:316
#, c-format
msgid " new key revocations: %lu\n"
msgstr " íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
#: g10/import.c:318 sm/import.c:118
#, c-format
msgid " secret keys read: %lu\n"
msgstr " áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
#: g10/import.c:320 sm/import.c:120
#, c-format
msgid " secret keys imported: %lu\n"
msgstr " åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
#: g10/import.c:322 sm/import.c:122
#, c-format
msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
#: g10/import.c:324 sm/import.c:124
#, c-format
msgid " not imported: %lu\n"
msgstr " ìç åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
#: g10/import.c:326
#, fuzzy, c-format
msgid " signatures cleaned: %lu\n"
msgstr " íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
#: g10/import.c:328
#, fuzzy, c-format
msgid " user IDs cleaned: %lu\n"
msgstr " áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
#: g10/import.c:569
#, c-format
msgid ""
"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
"algorithms on these user IDs:\n"
msgstr ""
#: g10/import.c:610
#, c-format
msgid " \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
msgstr ""
#: g10/import.c:625
#, fuzzy, c-format
msgid " \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
#: g10/import.c:637
#, c-format
msgid " \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
msgstr ""
#: g10/import.c:650
msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
msgstr ""
#: g10/import.c:652
msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
msgstr ""
#: g10/import.c:676
#, c-format
msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
msgstr ""
#: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: no user ID\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
#: g10/import.c:755
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
#: g10/import.c:770
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
#: g10/import.c:776
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: no valid user IDs\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
#: g10/import.c:778
msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
#: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: public key not found: %s\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
#: g10/import.c:794
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: new key - skipped\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
#: g10/import.c:803
#, c-format
msgid "no writable keyring found: %s\n"
msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
#: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1113
#, c-format
msgid "writing to `%s'\n"
msgstr "åããñáöÞ óôï `%s'\n"
#: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
#: g10/import.c:2382 g10/import.c:2404
#, c-format
msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
#: g10/import.c:831
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
#: g10/import.c:855
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
#: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
#: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
#: g10/import.c:917
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
#: g10/import.c:920
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
#: g10/import.c:923
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
#: g10/import.c:926
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
#: g10/import.c:929
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
#: g10/import.c:932
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
#: g10/import.c:935
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
#: g10/import.c:938
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
#: g10/import.c:941
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
#: g10/import.c:944
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
#: g10/import.c:967
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
#: g10/import.c:1130
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
#: g10/import.c:1141
#, fuzzy
msgid "importing secret keys not allowed\n"
msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
#: g10/import.c:1158 g10/import.c:2397
#, c-format
msgid "no default secret keyring: %s\n"
msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
#: g10/import.c:1169
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: secret key imported\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
#: g10/import.c:1199
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: already in secret keyring\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
#: g10/import.c:1209
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
#: g10/import.c:1239
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
msgstr ""
"êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
"áíÜêëçóçò\n"
#: g10/import.c:1282
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
#: g10/import.c:1314
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
#: g10/import.c:1380
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: no user ID for signature\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
#: g10/import.c:1395
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
msgstr ""
"êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
"s\"\n"
#: g10/import.c:1397
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
#: g10/import.c:1415
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
#: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
#: g10/import.c:1428
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
#: g10/import.c:1443
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
#: g10/import.c:1465
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
#: g10/import.c:1478
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
#: g10/import.c:1493
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
#: g10/import.c:1535
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
#: g10/import.c:1556
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: skipped subkey\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
#: g10/import.c:1583
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
#: g10/import.c:1593
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
msgstr ""
"êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
#: g10/import.c:1610
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
#: g10/import.c:1624
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
msgstr ""
"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
#: g10/import.c:1632
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
#: g10/import.c:1744
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
#: g10/import.c:1806
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
msgstr ""
"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
"08lX\n"
#: g10/import.c:1820
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
msgstr ""
"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
"äåí åßíáé ðáñþí.\n"
#: g10/import.c:1879
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
#: g10/import.c:1913
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: direct key signature added\n"
msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
#: g10/import.c:2302
#, fuzzy
msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
#: g10/import.c:2310
#, fuzzy
msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
#: g10/import.c:2312
#, fuzzy
msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
#: g10/keydb.c:181
#, c-format
msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
#: g10/keydb.c:187
#, c-format
msgid "keyring `%s' created\n"
msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
#: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
#, fuzzy, c-format
msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
#: g10/keydb.c:710
#, c-format
msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
#: g10/keyedit.c:265
msgid "[revocation]"
msgstr "[áíÜêëçóç]"
#: g10/keyedit.c:266
msgid "[self-signature]"
msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
msgid "1 bad signature\n"
msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
#, c-format
msgid "%d bad signatures\n"
msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
#, c-format
msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
msgid "1 signature not checked due to an error\n"
msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
#, c-format
msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
#: g10/keyedit.c:356
msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
#: g10/keyedit.c:358
#, c-format
msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
#, fuzzy
msgid ""
"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
"keys\n"
"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
"etc.)\n"
msgstr ""
"Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
"÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
"íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
"\n"
#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
#, fuzzy, c-format
msgid " %d = I trust marginally\n"
msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
#, fuzzy, c-format
msgid " %d = I trust fully\n"
msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
#: g10/keyedit.c:438
msgid ""
"Please enter the depth of this trust signature.\n"
"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
"trust signatures on your behalf.\n"
msgstr ""
#: g10/keyedit.c:454
msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
msgstr ""
#: g10/keyedit.c:598
#, c-format
msgid "User ID \"%s\" is revoked."
msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
#: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
#: g10/keyedit.c:1759
msgid " Unable to sign.\n"
msgstr " Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
#: g10/keyedit.c:626
#, c-format
msgid "User ID \"%s\" is expired."
msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
#: g10/keyedit.c:654
#, c-format
msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
#: g10/keyedit.c:682
#, fuzzy, c-format
msgid "User ID \"%s\" is signable. "
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
#: g10/keyedit.c:684
#, fuzzy
msgid "Sign it? (y/N) "
msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
#: g10/keyedit.c:706
#, c-format
msgid ""
"The self-signature on \"%s\"\n"
"is a PGP 2.x-style signature.\n"
msgstr ""
"Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
"åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
#: g10/keyedit.c:715
msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
#: g10/keyedit.c:729
#, c-format
msgid ""
"Your current signature on \"%s\"\n"
"has expired.\n"
msgstr ""
"Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
"Ý÷åé ëÞîåé.\n"
#: g10/keyedit.c:733
msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
msgstr ""
"ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
#: g10/keyedit.c:754
#, c-format
msgid ""
"Your current signature on \"%s\"\n"
"is a local signature.\n"
msgstr ""
"Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
"åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
#: g10/keyedit.c:758
msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
#: g10/keyedit.c:779
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
#: g10/keyedit.c:782
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
#: g10/keyedit.c:787
msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
#: g10/keyedit.c:809
#, fuzzy, c-format
msgid "Nothing to sign with key %s\n"
msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß %08lX\n"